سیستم پرداخت اینترنتی بانک گردشگری
دریافت كد فعالسازی پرداخت همراه
 ثبت اطلاعات و دریافت كد
شماره تلفن همراه : (شماره به صورت كامل وارد شود. مثال: 989121110001 )
پست الكترونیكی :